ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

ดร. กุหลาบ  หงษ์ทอง

                                         บริหารงานวิชาการ                        บริหารแผนงานและงบประมาณ

2 (1)     2 (7)

นางดวงเดือน  รุ่งเรือง                       นางทิพรัตน์  นุชนารถ

                                         บริหารงานบุคลากร                                 บริหารงานทั่วไป

2 (5)     2 (6)

นางวิมล   กาฬภักดี                           นายนพดล   จุ้ยเปี่ยม

งานธุรการและงานสนันสนุนการศึกษา

3 (20)

นางสาวสมหญิง   คมขำ

5 (1)      5 (2)

                                     นายอนุพงศ์   ฝาแก้วจันทร์                          นางบุษกร   โสขุมา