ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทาาทา

                                    บริหารงานวิชาการ                                   บริหารแผนงานและงบประมาณ

bj700 (7)     bj700 (9)

                                     บริหารงานบุคลากร                                     บริหารงานทั่วไป

bj700 (15)     bj700 (10)

งานธุรการและงานสนันสนุนการศึกษา