ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                  บริหารงานวิชาการ                              บริหารแผนงานและงบประมาณ

bj700 (7)     bj700 (9)

                               บริหารงานบุคลากร                                        บริหารงานทั่วไป

bj700 (15)     bj700 (10)

งานธุรการและงานสนันสนุนการศึกษา

bj700 (18)