การเรียนการสอน EIS คืออะไร

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือที่เรียกว่า English integrated study คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ  ซึ่งการสอนแบบ EIS คุณครูผู้สอนเป็นคนไทย โดยนำหลักวิธีเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนำภาษาอังกฤษที่ง่าย สั้นและคุ้นเคย มาประยุกต์ในกระบวนการเรียนการสอน และนี่คือครั้งแรกจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

::การเรียนการสอนแบบ EIS : วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ความดันอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยคุณครูนพดล จุ้ยเปี่ยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนแบบ EIS : วิชาศิลปะ
เรื่อง ตัวโน๊ตและจังหวะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยคุณครูจิราภรณ์ น้อยแก้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การเรียนการสอนแบบ EIS : วิชาภาษาต่างประเทศ
เรื่อง Food and Drink ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยคุณครูชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การเรียนการสอนแบบ EIS : วิชาศิลปะ
เรื่อง Basic of Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยคุณครูทรงฤทธิ์ นวนมีศรี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การเรียนการสอนแบบ EIS : วิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูบุณยนุช อินทร์สวาท  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์