a11

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
โดยการนำของ ดร.กุหลาบ  หงษ์ทอง
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
ได้รับรางวัล   ชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
วันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563