วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ที่จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้และอาชีพ ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมีความพร้อมพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

34

พันธกิจ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพียรสร้างเอกลักษณ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

43