โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังรายละเอียดดังนี้ ::ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศรับสมัครธุรการ_Page_1 ประกาศรับสมัครธุรการ_Page_2 ประกาศรับสมัครธุรการ_Page_3 ประกาศรับสมัครธุรการ_Page_4 ประกาศรับสมัครธุรการ_Page_5